Sunday, February 24, 2008

Siapakah Anak Laki-laki di dalam Wahyu 12:5 ???

Perempuan dalam Wahyu 12 itu bukan Maria, bukan juga bangsa Israel melainkan adalah GEREJA.

Anak Laki-laki itu adalah hasil pernikahan antara Kristus dan Gereja-Nya.

Kelahiran Anak laki-laki ini merupakan suatu hal yang baru !!!

Ada banyak cara kelahiran dalam Alkitab: Adam secara penciptaan, Hawa secara rekayasa genetika, Kain dan Habel secara biologis, Kristen secara lahir baru oleh Firman dan Roh Kudus.

ANAK LAKI-LAKI itu adalah SEBUAH BANGSA yang lahir hanya dalam sehari (Yesaya 66:7,8; Mikha 4:10-13).

Gereja Tuhan akan melahirkan SEBUAH BANGSA YANG BENAR DAN KUDUS yang akan menjadi Alat Tuhan dalam mencurahkan murka Allah atas iblis dan atas bangsa-bangsa yang melawan Allah dan Kristus.

12 comments:

Nafry Marmata said...

Terimakasih. Cuman keknya banyak kali pengertian Yesus ini. Boleh dicerahkan.. Makasih lagi

Anonymous said...

Saya mau memberikan penafsiran saya mengenai siapa laki-laki di Wahyu 12:5 sbb :
Kita melihat bahwa anak perempuan itu melahirkan anak jenis kelamin laki-laki yang dinyatakan dua kali (huios arsen). Itulah suatu bentuk gaya bahasa, yang diambil oleh Yohanes dari bahasa Ibrani. Bahwa anak yang dilahirkan itu adalah Mesias (Kristus) menjadi jelas oleh perkataan " yang akan menggembalakan semua bansa dengan gada besi". Ini adalah suatu kutipan dari Mazmur 2:9, Mazmur Mesianis, dalam bunyi perkataan terjemahan Septuaginta. "Mengembalakan dengan gada besi" mempunyai arti yang muram disini yakni memusnahkan. Bahwa ini adalah penafsiran yg tepat dibuktikan dengan memperbandingkan dengan Why 2:27 dan Why 19:15. Gembala-gembala di Timur Tengah seringkali mempunyai tongkat-tongkat dan gada-gada dengan ujungnya dari besi, sehingga merupakan senjata-senjata yang berbahaya. Mesias(Kristus)yang Yohanes lihat dalam penglihatan itu, akan membinasakan "kerajaan Iblis dan rakyat Iblis". Iblis memang mencoba untuk menelan Kritus (ingat kepada pembunuhan atas anak-anak di Betlehem), tetapi usahanya itu gagal.Iblis terpaksa hanya memandangi saja bagaimana Kristus diamankan kedalam sorga; yang dimaksudkan adalah kenaikan-Nya ke sorga. Penglihatan itu tidaklah berlaku untuk bekerjanya Yesus dibumi antara kelahiran-Nya dan kenaikan-Nya ke sorga, oleh karena maksud penglihatan itu hanyalah untuk memperlihatkan, bahwa Iblis tidak dapat menelan Kristus.Kami memandang, bersama-sama dengan kebanyakan penafsir, penglihatan ini sebagai "retrospektif",yakni kelahiran Kristus dan kenaikan-Nya ke sorga.

Anonymous said...

Di dalam Wahyu 12 : 5, hal itu berbicara 2 hal, tetapi satu topik yaitu gereja. Wanita itu mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anaklaki-laki dan anak itu dilarikan oleh Bapa kepanggkuanNya sedang wanita itu diungsikan kepadang gurun. Ayat ini sedang menggambarkan tentang gereja Tuhan diakhir jaman, dimana wanita ini melambangkan gereja yang ada sekaran, dimana gereja hanya mementingkan diri sendiri,hanya membangun kerajaannya sendiri tanpa memikirkan apa yang Bapa mau untuk umatNya dan akhirnya gerejaini akan mengalami aniaya diakhir zaman ini, sedangkan anak laki-laki itu adalah gereja yang akan memerintah bersama Yesus Kristus, dimana gereja ini lebih mementingkan apa yang Bapa mau dan akhirnya gereja anak laki=laki ini yg akan memerintah di akhir zaman ini. Kamu termasuk gereja wanita atau gereja anak laki-laki ????

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Hello. And Bye.

Hamba Tuhan said...

SEJAK DULU YESUS MENGAJARKAN ALLAH ITU ESA, LALU IBLISLAH YANG MEMBUAT AJARAN BAHWA ALLAH ITU TIGA DALAM SATU. AKU INGIN GEREJA KUDUS DAN BENAR SEPERTI DULU. TAPI DIMANAKAH ???? ANDAI ADA....

Anonymous said...

Percayalah pada TriTunggal Maha Kudus... karena dari sanalah kasih terpancarkan,,

Anonymous said...

Sebenarnya semua Rasul menyampaikan ajaran yang sama baik dalam PL
"Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata sembunyi atau di tempat bumi yang gelap… Aku, TUHAN, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus". (Yesaya:45:19)
"Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! Sebab Aku-lah Allah dan tidak ada yang lain." (Yesaya: 45: 22)
"sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Aku, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain Aku." (Yesaya: 43: 10-11)
"Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, TUHAN itu esa!" (Ulangan:6:4)
"Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh." (Maleakhi:2:15)
"Supaya kamu tahu dan percaya kepadaKU dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juru selamat selain AKU."(Yesaya:43:10-11)
"Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain AKu." (Yesaya:44:6)
"Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain AKU! Allah yang adil dan Juru-selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku! Berpalinglah kepada Ku dan biarkanlah dirimu diselamatkan… dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapan-Ku." (Yesaya:45:21-23)

Anonymous said...

Dalam PB, perkataan-perkataan yang langsung keluar dari mulut Yesus:
"Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata: "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik. Hanya Satu yang baik, itulah, Tuhan. (Matius [KJV]:19:16-17)
"Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.(Yohanes:17:3)
"Engkau harus menyembah Tuhan, Allah-mu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti! (Matius:4:10)
"Dengarlah, Hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Tuhan itu esa." (Markus:12:29)
"Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu Manusia Kristus Yesus." (1 Timotius:2:5)

Anonymous said...

Dalam al Qur'an juga tertulis Perkataan Allah itu Esa:
"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa; Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu; Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan; dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (Al-Ikhlas:1-4)
(QS. 5:17) "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata : "Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."
(QS. 5:72) "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam", padahal Al-Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun."
(QS. 4:171) "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Ilah itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.
"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa; Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu; Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan; dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (Al-Ikhlas:1-4)

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.